پارمیس

پارمیس

نوع : سریال نمایش خانگی
عوامل : .

فرصت ارسال اطلاعات تا : 05 دی 1400

درباره سریال

.

بازیگران مورد نیاز

نام نقش : ارام

نوع نقش : هنرور

جنسیت : زن

سن از : 20 تا : 50

توضیحات بازیگر : .

متن تست صدا و تصویر : .

نام نقش : بهنام

نوع نقش : بازیگر نقش اصلی

جنسیت : مرد

سن از : 25 تا : 42

توضیحات بازیگر : .

متن تست صدا و تصویر : .

شرح مالی قرارداد

.

جزئیات قرارداد

.

زمانبندی فراخوان

.

مکان های کلیدی پروژه

.

تاریخ های مهم پروژه

.

مکان تست و مصاحبه

.

راهنمایی اتفاقات روز تست

.

تولید

تولید کننده : .
تهیه کننده : .
کارگردان : .